Odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru) do 14 dní

V prípade objednania tovaru elektronicky prostredníctvom nášho e-shopu na stránke www.levitas.sk každý náš zákazník (spotrebiteľ) právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy a takto zakúpený tovar vrátiť do 14 dní odo dňa jeho prevzatia. Následne Vám z našej strany bude vrátená cena, ktorú ste za tovar zaplatili.

Od zmluvy môžete odstúpiť aj skôr ako uvedená lehota začne plynúť, t. j. skôr ako tovar od nás vôbec prevezmete.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás prosím informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným písomným vyhlásením. Na tento účel môžete využiť nasledovný formulár oznámenia o odstúpení od zmluvy, ktorý nájdete tu.

Vyplnený a podpísaný formulár (resp. oznámenie o odstúpení) prosím odošlite poštou na adresu: LEVITAS s. r. o., Ortútska cesta 62, 974 05 Malachov spolu s tovarom, ktorý chcete vrátiť. Nezabudnite priložiť aj doklad o kúpe tovaru (faktúru alebo blok z registračnej pokladne). Prípadne môžete oznámenie o odstúpení, doklad o kúpe a tovar priniesť osobne do našej prevádzky na Partizánskej 5 v Banskej Bystrici počas otváracích hodín.

Tovar musí byť v pôvodnom obale, nenosený, čistý a nijak nepoškodený. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Nezabudnite, že lehota na vrátenie je 14 dní od prevzatia tovaru a zásielku s oznámením o odstúpení a vracaným tovarom je potrebné nám odoslať najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

Následne, najneskôr do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy Vám vrátime cenu, ktorú ste zaplatili za tovar, vrátane poštovného (maximálne však vo výške poštovného za doporučený list 2. triedy). Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Poštovné, ktoré zaplatíte pri vracaní tovaru, sa však neprepláca. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.