Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup v internetovom obchode www.levitas.sk (ďalej len “eshop”), ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť LEVITAS s. r. o., so sídlom: Ortútska cesta 62, 974 05 Malachov, IČO: 47849215, DIČ: 2024114037, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 27028/S (ďalej len “predávajúci”).

 2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatváraná medzi predávajúcim a kupujúcim v prípade objednania tovaru prostredníctvom eshopu.

 3. Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom eshopu potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.

II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na stránku eshopu (najmä nahraním slovného popisu tovaru, fotografie, údajov o cene, dostupnej veľkosti a farbe) zo strany predávajúceho.

 2. Elektronická objednávka je odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky eshopu, cenu objednaného tovaru a zvolený spôsob dodania a platby spracovaný systémom eshopu.

 3. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim a prijatím elektronickej objednávky predávajúcim vzniká kúpna zmluva. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom zaslaným na zadanú emailovú adresu kupujúceho, avšak toto potvrdenie nemá na vznik kúpnej zmluvy žiadny vplyv. Kúpna zmluva je záväzná a možno ju meniť alebo zrušiť len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

 4. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

 5. Kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke eshopu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

III. Objednávka tovaru

 1. Pri nákupe prostredníctvom eshopu si kupujúci vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky a pri každom zvolenom tovare vyberie množstvo, veľkosť a farbu a klikne na tlačidlo “Vložiť do košíka”. Následne po ukončení výberu klikne na tlačidlo “Prejsť na objednávku”. Následne si zvolí či chce nakúpiť ako neregistrovaný zákazník alebo vyplniť údaje pre registráciu. Po vyplnení údajov, resp. po zaregistrovaní sa alebo po prihlásení sa registrovaného zákazníka, si kupujúci zvolí spôsob dopravy, vyjadrí súhlas s Obchodnými podmienkami, zvolí si spôsob platby a následne prejde k zhrnutiu objednávky. Následne kupujúci objednávku záväzne odošlete kliknutím na „Objednávka s povinnosťou platby“.

 2. Kupujúci má možnosť pred záväzným odoslaním objednávky ju skontrolovať a v prípadne potreby opraviť.

 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov pri vyplnení objednávky.

 4. Pri objednávaní tovaru má kupujúci možnosť sa na stránke zaregistrovať, pričom prihlasovacím menom je jeho emailová adresa a heslo si kupujúci zvolí. Registrácia kupujúcemu umožní, po prihlásení sa pod jeho kontom, kedykoľvek skontrolovať stav svojej objednávky.

 5. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku telefonicky, osobne alebo e-mailom, bez udania dôvodu, až do momentu kým mu nie je doručený email o odoslaní tovaru. Pri storne objednávky nebudú účtované žiadne poplatky. V prípade storna objednávky, ktorá bola zaplatená vopred, sa peniaze bez zbytočného odkladu vrátia kupujúcemu priamo na účet a nebudú sa účtovať žiadne s tým spojené poplatky.

 6. Pri nedodržaní termínu splatnosti si vyhradzujeme právo účtovať zmluvnú pokutu za oneskorenú platbu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania platby a všetky náklady spojené s vymáhaním dlžnej čiastky.

 IV. Cena tovaru

 1. Ceny jednotlivých produktov uvedené na eshope v čase odoslania elektronickej objednávky sú pre kupujúceho platné aj v prípade, ak následne v priebehu spracovania objednávky dôjde k ich zmene.

 2. Predávajúci nie je platcom DPH.

 3. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na eshope.

 4. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v zhrnutí objednávky tesne pred odoslaním záväznej objednávky. Konečná cena je uvádzaná vrátane akýchkoľvek prípadných daní a poplatkov, ako aj vrátane ceny za spôsob dopravy a platby, ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

 5. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny cien tovaru a na chyby v katalógu ponúkaného tovaru. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo na odlišné cenové podmienky pri predaji tovaru vo svojej kamennej predajni. 

 6. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo na tovar, až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

V. Platobné podmienky

 1. Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru (na dobierku, od kuriéra), prípadne do 7 dní od obdržania emailu s platobnými údajmi, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

 2. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • platbou vopred prevodom na bankový účet predávajúceho na základe platobných údajov zaslaných na emailovú adresu kupujúceho,

 • platbou na dobierku pri prevzatí tovaru od poštového doručovateľa alebo na pošte.

VI. Dodacie podmienky

 1. Kupujúci si môže zvoliť z nasledovných spôsobov doručenia tovaru:

Spôsob doručenia

Poštovné a balné

doručenie poštou – doporučená listová zásielka 2. triedy

2,00 EUR

doručenie poštou – listová zásielka 2. triedy na dobierku

3,10 EUR 

 1. Predávajúci expeduje tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe, obvykle nasledujúci pracovný deň po prijatí platby (pri platbe vopred), resp. po prijatí objednávky (pri platbe na dobierku); tým však nie je dotknuté ustanovenie ods. 3 tohto článku. Pokiaľ má predávajúci objednaný tovar na sklade, je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar odoslať kupujúcemu najneskôr:

 • do 3 pracovných dní po prijatí konečnej ceny za tovar na svoj bankový účet, v prípade, ak si kupujúci zvolil platbu vopred,

 • do 3 pracovných dní po prijatí objednávky, v prípade, ak si kupujúci zvolil platbu na dobierku.

 1. Kupujúci berie na vedomie, že tovar ponúkaný v eshope je zároveň predávaný aj v kamennej predajni predávajúceho a stav tovaru v eshope je aktualizovaný minimálne raz denne, pričom sa v niektorých prípadoch môže stať, že určitý tovar už v čase zadania objednávky nebude na sklade, hoci z ponuky eshopu ho predávajúci ešte nestihol stiahnuť. V takom prípade zo strany predávajúceho nebude možné termíny odoslania uvedené v predchádzajúcom odseku dodržať, o čom predávajúci kupujúceho bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky informuje a dohodne sa s ním buď na predĺžení termínu dodania (s tým, že mu tovar doobjedná od výrobcu), alebo na stornovaní objednávky.

 2. Predávajúci tovar doručí do miesta určenia uvedeného v záväznej objednávke.

 3. Predávajúci si splní svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy v okamihu odovzdania tovaru priamo kupujúcemu alebo dopravcovi na prepravu.

 4. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných ochranných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo z dohody zmluvných strán vyplývajú špeciálne požiadavky.

 5. Tovar bude dodaný kupujúcemu s priloženou faktúrou.

 6. Predávajúci garantuje odoslanie tovaru v neporušenom stave. Kupujúci skontroluje tovar za prítomnosti doručovateľa. Pokiaľ kupujúci pri prevzatí tovaru zistí jeho poškodenie, porušenie obalu, prípadne iné nezrovnalosti, informuje o tom doručovateľa a zistené poškodenie zapíše do prepravného listu alebo inej príslušnej dokumentácie. Pokiaľ tak kupujúci neučiní, dopravca, ako aj predávajúci, nemôže akceptovať reklamáciu vád vzniknutých dopravou poškodeného tovaru.

 7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, prípadne dopravcom, a ani za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo dopravcom.

 8. V prípade, že si kupujúci neprevezme tovar, ktorý bol doručený kupujúcemu do miesta dodania (alebo miesta osobného odberu) uvedeného v objednávke, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov súvisiacich s pokusom o dodanie tovaru.

 VII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo, aj bez uvedenia dôvodu, odstúpiť od kúpnej zmluvy a zakúpený tovar vrátiť do 14 dní odo dňa jeho prevzatia predávajúcemu. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Následne bude kupujúcemu vrátená kúpna cena, ktorú za tovar zaplatil. Od zmluvy môže kupujúci odstúpiť aj skôr ako uvedená lehota začne plynúť, t. j. aj skôr ako tovar prevezme.

 2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný predávajúceho informovať jednoznačným písomným vyhlásením. Na tento účel môže využiť formulár oznámenia o odstúpení od zmluvy, nachádzajúci sa na internetovej stránke predávajúceho. Vyplnený a podpísaný formulár (resp. oznámenie o odstúpení) kupujúci odošle poštou na adresu: LEVITAS s. r. o., Ortútska cesta 62, 974 05 Malachov, spolu s tovarom, ktorý chce vrátiť. Zásielka nesmie byť zaslaná na dobierku, inak ju predávajúci nie je povinný prevziať. K zásielke je potrebné priložiť aj doklad o kúpe tovaru (faktúru). Oznámenie o odstúpení, doklad o kúpe a tovar je taktiež možné priniesť osobne do prevádzky predávajúceho na Partizánskej 5 v Banskej Bystrici počas otváracích hodín.

 3. Predávajúci je povinný vrátený tovar prevziať. Vrátený tovar však musí byť v pôvodnom obale, s visačkami, nenosený, čistý a nijak nepoškodený. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru (škodu) vzniknuté v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, prípadne v dôsledku nevhodného zabalenia pred prepravou. Kupujúci súhlasí s tým, aby náhrada vzniknutej škody bola predávajúcim jednostranne započítaná s nárokom kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 4. Lehota na vrátenie tovaru je 14 dní od prevzatia tovaru a zásielku s oznámením o odstúpení a tovarom je potrebné predávajúcemu odoslať najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

 5. Následne, najneskôr do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci kupujúcemu vráti kúpnu cenu, ktorú zaplatil za tovar, vrátane poštovného a balného (maximálne však vo výške poštovného a balného za doporučený list 2. triedy, t. j. 1,80 EUR). Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri úhrade kúpnej ceny, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru predávajúcemu, podľa toho, čo nastane skôr.

 6. Poštovné, ktoré kupujúci zaplatí pri vracaní tovaru, predávajúci neprepláca. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci (to platí za predpokladu, že tovar nebol vadný).

VIII. Záruka, záručné podmienky

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktorý kupujúcemu predal, a ktoré existovali v čase prevzatia tovaru kupujúcim. Bližšie podmienky zodpovednosti za vady, záruky, ako aj detailný postup pri reklamácii tovaru, sú popísané v Reklamačnom poriadku, ktorý je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho.

IX. Alternatívne riešenie sporov

 1. Akékoľvek spory vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s kúpnou zmluvou, alebo v súvislosti s touto zmluvou, budú riešené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

 2. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na levitas@levitas.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to buď na Slovenskú obchodnú inšpekciu, alebo oprávnenej právnickej osobe zapísanej v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.

 3. Návrh je možné podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 4. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 X. Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci je povinný pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Bližšie informácie pre kupujúcich sa nachádzajú v dokumente „Informácie pre dotknutú osobu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov“.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“), pričom ustanovenia uvedených predpisov týkajúce sa ochrany spotrebiteľa sa vzťahujú len na kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej kúpnej zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (t. j. na “spotrebiteľa”) .

 2. Orgánom, ktorého dozoru činnosť predávajúceho podlieha, je:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

  Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

  Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1.

 3. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach eshopu www.levitas.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma. Prevádzkovateľ eshopu si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.

V Banskej Bystrici 7. 4. 2016

LEVITAS s. r. o.