Informácie pre dotknutú osobu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov

Spoločnosť LEVITAS s. r. o., so sídlom: Ortútska cesta 62, 974 05 Malachov, IČO: 47 849 215, Vás týmto ako prevádzkovateľ v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”) informuje, že, osobné údaje, ktoré spoločnosti LEVITAS s. r. o. poskytnete v súvislosti s objednávkou tovaru prostredníctvom eshopu www.levitas.sk, alebo osobne v maloobchodnej predajni prevádzkovateľa, ako aj pri akejkoľvek komunikácii súvisiacej so spracovaním objednávky a dodaním tovaru, budú spracúvané výhradne na účel spracovania objednávky tovaru a v súvislosti s ním.

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov je existencia zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy) medzi Vami a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na spracovanie objednávky tovaru je z Vašej strany dobrovoľ  .

V prípade, ak svoje osobné údaje budete poskytovať osobne oprávnenej osobe (napr. zamestnancovi prevádzkovateľa), máte právo danú osobu požiadať o preukázanie jej totožnosti alebo príslušnosti k prevádzkovateľovi (táto sa preukazuje napr. menovkou zamestnanca ).

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane s výnimkou Slovenskej pošty, a. s. v prípade, ak Vám bude tovar doručovaný poštou a účtovnej spoločnosti prevádzkovateľa v rozsahu nevyhnutnom pre spracovanie účtovníctva.

Vaše osobné údaje nebudú z našej strany zverejnené. Prenos osobných údajov do tretích krajín (ktoré nie sú členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore) nebude vykonávaný.

Zároveň si Vás dovoľujem poučiť, že ako dotknutá osoba máte v zmysle zákona o ochrane osobných údajov nasledovné práva .

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať :

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané (túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne);

 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 zákona o ochrane osobných údajov je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania (túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne);

 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie (túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne);

 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania (tieto informácie je prevádzkovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak);

 5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania (túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne);

 6. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie (túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne);

 7. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona (túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne);

 8. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby (túto požiadavku dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný splniť bezplatne).

Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa písmena e) a f) predchádzajúceho odseku, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Takéto obmedzenie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť dotknutej osobe, ako aj úradu.

Dotknutá osoba má právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti u prevádzkovateľa namietať voči :

 1. spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

 2. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov (sú to: titul, meno, priezvisko a adresa) na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba (kto je blízkou osobou definuje Občiansky zákonník).

V Banskej Bystrici 26. 3. 2016

LEVITAS s. r. o.