Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenia

 1. Tento Reklamačný poriadok upravuje vzťah medzi spoločnosťou LEVITAS s. r. o., so sídlom: Ortútska cesta 62, 974 05 Malachov, IČO: 47 849 215, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 27028/S (ďalej len „predávajúci“) a spotrebiteľom, ktorému predávajúci predal tovar prostredníctvom eshopu www.levitas.sk, v prípade uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru zo strany spotrebiteľa (ďalej len „reklamácia”).
 2. Spotrebiteľom sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie fyzická osoba, ktorej predávajúci na základe spotrebiteľskej kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka predal tovar, a to pre jej osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov jej domácnosti, pričom pri uzatváraní a plnení zmluvy s predávajúcim spotrebiteľ nekonal v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

II. Zodpovednosť za vady a práva spotrebiteľa

II.1 Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktorý spotrebiteľovi predal, a ktoré existovali v čase prevzatia tovaru spotrebiteľom.
 2. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

II.2 Vady, na ktoré sa záruka nevzťahuje

 1. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, za ktoré predávajúci nezodpovedá, a to:
 • vady spôsobené spotrebiteľom alebo treťou osobou v dôsledku neodborného manipulovania s tovarom, vrátane akéhokoľvek upravovania, pozmeňovania, nesprávneho ošetrenia alebo používania (v rozpore s návodom, resp. inštrukciami poskytnutým predávajúcim),
 • vzniknuté mechanickým poškodením alebo prirodzeným opotrebovaním (napr. žmolkovanie materiálu).

II.3 Záručná doba

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
 2. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru spotrebiteľom.
 3. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 4. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď spotrebiteľ po skončení záručnej opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
 5. Ak dôjde k výmene tovaru za iný, začne plynúť záručná doba na tovar znova od prevzatia nového tovaru.

II.4 Práva spotrebiteľa pri odstrániteľných vadách

 1. Ak ide o vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, a ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

II.5 Práva spotrebiteľa v iných prípadoch

 1. Ak ide o vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 2. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 3. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 4. Ak tovar predaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
 5. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie (30 dní od uplatnenia) má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

III. Spoločné a záverečné ustanovenia

III.1 Miesto uplatnenia reklamácie

 1. Reklamácie podľa tohto Reklamačného poriadku je možné uplatniť v prevádzkarni predávajúceho na Partizánskej ulici 5 v Banskej Bystrici alebo písomne na adreseLEVITAS s. r. o., Ortútska cesta 62, 974 05 Malachov.
 2. Zásielka nesmie byť poslaná na dobierku. Náklady na poštovné, maximálne vo výške poštovného za doporučenú zásielku 2. triedy, predávajúci kupujúcemu preplatí v prípade, ak ak bude reklamácia dôvodná (na bankový účet kupujúceho uvedený v reklamácii).

III.2 Spôsob uplatnenia reklamácie

 1. Reklamácia tovaru musí obsahovať: označenie čísla objednávky, označenie predávajúceho, ktorému je reklamácia adresovaná, označenie kupujúceho a jeho poštovej a emailovej adresy, dôvod reklamácie, práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú, č. účtu kupujúceho, dátum a podpis kupujúceho.
 2. Súčasne s uplatnením reklamácie je spotrebiteľ povinný predložiť (zaslať) predávajúcemu doklad o kúpe tovaru od predávajúceho (faktúru alebo pokladničný blok) a reklamovaný tovar (tovar musí byť pri odovzdávaní predávajúcemu z hygienických dôvodov čistý - vypraný).
 3. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú doručením písomnej reklamácie, dokladu o kúpe a reklamovaného tovaru predávajúcemu.

III.3 Vybavenie reklamácie

 1. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci mu bez zbytočného odkladu formou emailu potvrdí jej prijatie a poučí ho o jeho právach podľa príslušných ustanovení tohto Reklamačného poriadku a na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 3. Ak predávajúci po uplatnení reklamácie zistí, že táto nie je oprávnená (t. j., že ide o vadu, za ktorú predávajúci nezodpovedá), reklamáciu formou emailu zamietne a vyzve spotrebiteľa, aby si tovar vyzdvihol, alebo mu ho zašle poštou.
 4. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 5. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 6. O spôsobe vybavenia reklamácie predávajúci spotrebiteľa informuje emailom najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

III.4 Záverečné ustanovenia

 1. Vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií sa v otázkach neupravených týmto Reklamačným poriadkom riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa).
 2. Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 26. 3. 2016

V Banskej Bystrici 26. 3. 2016

LEVITAS s. r. o.